Plánovanie strešného okna

Pred zakúpením strešných okien sa odporúča dôkladne si premyslieť vnútornú a vonkajšiu konštrukciu, ergonómiu domu, ako aj všetky možnosti, ktoré by zabezpečili prenikanie viac svetla do Vášho bytu cez okná.

Na to, aby sme zväčšili množstvo svetla prenikajúceho do interiéru, mali by sme si dôkladne premyslieť nasledujúce faktory:

  1. Rozmery strešného okna
  2. Počet strešných okien
  3. Poloha strešných okien
  4. Tvar vnútorného ostenia

Rovnaká plocha presklenia = viac denného svetla

Rovnaká plocha presklenia = viac denného svetla

Okná s väčšími rozmermi samozrejme prepúšťajú viac denného svetla, ale oplatí sa zaoberať aj s alternatívou, že montážou väčšieho počtu malých okien možno dosiahnuť lepší konečný efekt (viď. obrázky).

Montážou jedného strešného okna denné svetlo osvetľuje asi 46 % miestnosti.

Montážou dvoch strešných okien, ktorých celková plocha presklenia je rovnaká, ako plocha okna uvedeného v predchádzajúcom prípade, denné svetlo osvetľuje asi 48 % tej istej miestnosti.

Štyri okná, ktorých celková plocha preskleniaje rovnaká, avšak umiestnenie je rovnomernejšie, osvetľujú denným svetlom asi 65 % miestnosti!

Správny tvar ostenia pre maximálne množstvo svetla

Správny tvar ostenia pre maximálne množstvo svetla

Aj použitím správneho tvaru ostenia získate viac svetla v miestnosti. Pokiaľ ostenie je pod oknom zvislé a nad oknom vodorovné, do miestnosti preniká viac svetla.

Správny tvar ostenia pre voľnú cirkuláciu vzduchu

Správny tvar ostenia pre voľnú cirkuláciu vzduchu

Cez strešné okno so správnym tvarom vnútorného ostenia preniká do miestnosti viac svetla.

Nesprávny tvar vnútorného ostenia neumožňuje prúdenie vzduchu okolo sklennej tabule, čo môže spôsobiť kondenzáciu. Pri správnom tvare ostenia teplý vzduch prúdi voľne po celej ploche zasklenia.

Montáž strešných okien

Montáž strešných okien

Pred výberom rozmerov strešného okna je potrebné brať ohľad na typ strešnej konštrukcie. Pri väčšine krovov sú strešné okná namontovateľné bez zásahu do strešnej krokvy, ale sú aj prípady, keď je nutné vyrezať niektorú krokvu. Pokiaľ by nastal akýkoľvek problém týkajúci sa voľby, ktorú krokvu by bolo vhodné odrezať, požiadajte pred začatím práce o radu odborníka.

Vonkajší vzhľad budovy

Vonkajší vzhľad budovy

Okrem otázky svetla v interiéri a vnútorného vzhľadu budovy je potrebné brať do úvahy aj skutočnosť, aký celkový estetický dojem vytvoria strešné okná na vonkajší vzhľad budovy. Prosíme ctených zákazníkov, aby pri plánovaní umiestnenia prihliadali na už existujúce okná budovy. Odporúčame vám, aby ste zvážili súvislosti medzi skutočnými požiadavkami na potrebu svetla prenikajúceho do vnútra a medzi vonkajším stavebným vzhľadom budovy. Dôkladné zváženie týchto faktorov je nevyhnutné k tomu, aby strešné okná z vonkajšieho pohľadu poskytovali elegantný vzhľad a spĺňali všetky požiadavky kladené v súvislosti s osvetlením interiéru.

Miernejší sklon strechy: dlhšie okno

Miernejší sklon strechy: dlhšie okno

Strešné okno musí byť vždy umiestnené v správnej výške a musí mať vhodné rozmery na to, aby spĺňalo špeciálne nároky.

Výber okna je potrebné realizovať tak, aby bol zohľadnený sklon strechy budovy. V prípade nízkeho sklonu strechy musí byť výška strešného okna väčšia, aby bol zabezpečený taký istý výhľad ako v prípade strmšieho sklonu strechy. Všeobecným pravidlom je teda: „čím je sklon strechy nižší, tým je strešné okno dlhšie“.

Okrem rozmerov strešného okna je potrebné brať do úvahy aj výšku, v ktorej bude okno namontované. Je veľmi dôležité, aby každý obyvateľ domu mal neobmedzený výhľad cez okno.

Neexistuje jediný presný rozmer okna, ani presne určené umiestnenie okna. Okno vždy musí byť umiestnené v súlade s požiadavkami kladenými na pohodlie užívateľov a funkčnosť a preto sa to mení vždy podľa konkrétnych okolností.

Na dosiahnutie rovnakého výhľadu je pre strechu s malým sklonom potrebné dlhšie okno ako pre strechu s väčším sklonom.

Bezpečnostné predpisy vzťahujúce sa na montáž

Bezpečnostné predpisy vzťahujúce sa na montáž

Pri montáži je potrebné používať vhodné ochranné pomôcky. Za normálnych okolností montáž strešných okien je možné vykonať z vnútra budovy, lešenie nie je potrebné. Ale podobne, ako v prípade iných stavieb, aj tu vzniká nebezpečenstvo pádu náradia alebo iných predmetov (kladivo, škrídle, atď.) zo strechy. Preto odporúčame, aby ste nikdy nenechávali žiadne predmety na vonkajšej strane strechy a pre prípad nebezpečenstva je potrebné pracovnú lokalitu ohraničiť a označiť z dôvodu minimalizácie rizika.

Pri rezaní materiálu strešnej konštrukcie resp. rezaní škridlíc sa odporúča nosenie ochrannej masky a ochranných okuliarov. Okrem toho odporúčame počas montáže okenného rámu použiť dočasnú opornú latu.