Úvod

Spoločnosť ALTATERRA zaobchádza s osobnými údajmi spracovanými v rámci svojich systémov a svojich postupov veľmi vážne. Zabezpečujeme vysoký štandard bezpečnosti údajov.

Podľa požiadaviek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES – ďalej uvádzaného ako GDPR – nižšie nájdete informácie o tom, ako spoločnosť ALTATERRA spracúva vaše osobné údaje.

Radi by sme vás informovali, že správcom vašich osobných údajov je spoločnosť Altaterra Kft., Malom Köz 1, 9431 Fertőd, Maďarsko, so sídlom na adrese Fertőd, Malom Köz 1, 9431, Maďarsko.

Vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spracovania osobných údajov a uplatňovania práv súvisiacich so spracovaním osobných údajov môžete správcu údajov kontaktovať na jeho poštovej adrese alebo elektronicky na tejto e-mailovej adrese: dataprotection@altaterra.eu.

Vaše osobné údaje, ktoré poskytnete, budú uložené po celú dobu vašej objednávky alebo poskytovania služby správcom údajov, ako aj počas obdobia vybavovania potenciálnych reklamácií, a do uplynutia predpísanej reklamačnej doby alebo obdobia povinnosti uchovávať údaje podľa zákonných ustanovení, najmä povinnosti uchovávať účtovné doklady. Ak poskytnete svoj súhlas, vaše údaje budú spracúvané až do jeho odvolania. V prípade profilovania použijeme na tento účel príslušné údaje, až kým proti takémuto spracovaniu nepodáte námietku.

Údaje, ktoré poskytnete, môžu byť spracované na tento účel:

 • na uzavretie a plnenie zmluvy vrátane doplnkových služieb a správy vašich balíkov – právnym základom spracovania je nevyhnutnosť spracovania údajov na účely uzavretia a plnenia zmluvy podľa čl. 6 (1) písm. b) GDPR;
 • na vybavovanie podanej reklamácie – právnym základom spracovania je nevyhnutnosť spracovania údajov na účely plnenia zmluvy podľa čl. 6 (1) písm. b) GDPR;
 • na zasielanie marketingovej komunikácie prostredníctvom vami uvedených komunikačných kanálov na základe vášho výslovného súhlasu (článok 6 (1) písm. a) GDPR;
 • na splnenie povinností správcu vyplývajúcich zo zákonných ustanovení – konkrétne zákona z 29. septembra 1994 o účtovníctve – právny základ pre spracovanie údajov je nutnosť splnenia zákonnej povinnosti uloženej správcovi podľa čl. 6 (1) písm. c) GDPR;
 • na vymáhanie pohľadávok týkajúcich sa uzatvorenej zmluvy – právnym základom pre spracovanie je nevyhnutnosť spracovania, aby sa splnili legitímne záujmy správcu, ak tieto legitímne záujmy sú možnosťou vymáhania pohľadávok podľa občianskeho práva a pred podaním na súd, v súlade s čl. 6 (1) písm. f) GDPR;
 • na vybavovanie otázok zákazníkov, keď je oprávneným záujmom správcu poskytovať najvyššiu úroveň služieb podľa článku 6 (1) písm. f) GDPR;
 • na priamy marketing vlastných produktov a služieb správcu, a to aj na štatistické účely a na účely profilovania. Právnym základom pre spracovanie údajov je nevyhnutnosť sledovania oprávnených záujmov správcu, ak medzi takéto oprávnené záujmy správcu patrí priamy marketing vlastných výrobkov a služieb správcu podľa čl. 6 (1) písm. f) GDPR;
 • na profilovanie s cieľom identifikovať preferencie alebo potreby vo vzťahu k produktom a službám a predstavujúce primeranú ponuku – právnym základom pre spracovanie sú legitímne záujmy správcu, ak tieto záujmy zahŕňajú priamy marketing vlastných výrobkov a služieb podľa čl. 6 (1) písm. f) GDPR;
 • na analýzu a štatistiku – právnym základom pre spracovanie údajov je nevyhnutnosť sledovania legitímnych záujmov správcu, ak sú takýmito legitímnymi záujmami správcu analýza a štatistika jeho činnosti podľa čl. 6 (1) písm. f) GDPR;

Keď pridáme nové účely spracovania, budete o nich bezodkladne informovaní.

Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, ale potrebné na uzatvorenie a plnenie zmluvy medzi vami a spoločnosťou ALTATERRA ohľadom vašej objednávky, ako aj služieb a ďalších produktov.

Vami poskytnuté údaje budú sprístupnené:

 • Subjektom zo skupiny ALTATERRA, ktoré poskytujú spoločnosti ALTATERRA rôzne služby, ako je účtovníctvo, vymáhanie pohľadávok alebo služby IT a podpory procesu doručovania balíkov, ak tieto subjekty spracúvajú osobné údaje na základe dohôd uzavretých so správcom údajov a výlučne podľa jeho inštrukcií.
 • Okrem vyššie uvedených subjektov môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté výlučne subjektom oprávneným spracovať vaše údaje na základe zákonných ustanovení.

Máte:

 • právo na prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracovania;
 • právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ak právnym základom spracovania sú legitímne záujmy správcu. Predovšetkým máte právo namietať proti spracovaniu na účely marketingu a profilovania;
 • právo na prenesenie údajov, t. j. na získanie osobných údajov od správcu v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, v ktorom sú vaše osobné údaje spracovávané na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy. Prijaté osobné údaje môžete previesť inému správcovi.
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu zaoberajúcemu sa ochranou osobných údajov vo vašej krajine.

 

Vyjadrenie súhlasu je dobrovoľné, preto ho môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania na základe súhlasu udeleného pred jeho odvolaním.

Ak chcete uplatniť vyššie uvedené práva, obráťte sa na správcu údajov, ktorého kontaktné údaje sú uvedené vyššie.